หลักสูตรแนะนำ

Image Description

หลักสูตร กฎหมายการแข่งขันทางการค้าพื้นฐาน

หลักสูตร “กฎหมายการแข่งขันทางการค้าพื้นฐาน” ประกอบด้วย 3 รายวิชา ดังนี้ (1) วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้า จะมีเนื้อหาครอบคลุมแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้า ประวัติความเป็นมา วัตถุประสงค์ สาระสำคัญของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า การบังคับใช้กฎหมายและข้อยกเว้นการบังคับใช้กฎหมาย และองค์กรกำกับดูแลกฎหมายการแข่งขันทางการค้า  (2) วิชาหลักเศรษฐศาสตร์พื้นฐานของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า จะมีเนื้อหาครอบคลุมทฤษฎีที่สำคัญในการศึกษาเศรษฐศาสตร์จุลภาค เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับนโยบายการแข่งขันทางการค้า โครงสร้างตลาดประเภทต่าง ๆ พฤติกรรมการแข่งขันทั้งทางด้านราคาและมิใช่ราคาที่สามารถนำไปสู่พฤติกรรมต่อต้านการแข่งขันที่จำเป็นต้องได้รับการกำกับดูแลการแข่งขัน และ (3) วิชาคำศัพท์เศรษฐศาสตร์องค์กรอุตสาหกรรมและกฎหมายการแข่งขันทางการค้า จะมีเนื้อหาครอบคลุมคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้ในวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและคำศัพท์เศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้า   (1) วิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้า (2) วิชา หลักเศรษฐศาสตร์พื้นฐานของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า (3) วิชา คำศัพท์เศรษฐศาสตร์องค์กรอุตสาหกรรมและกฎหมายการแข่งขันทางการค้า

ปฏิทินกิจกรรม

ตารางกิจกรรมประจำเดือน กรกฎาคม 2567

ลิงก์ที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เข้าใช้

จำนวนผู้เข้าใช้วันนี้

จำนวนผู้เข้าใช้เดือนนี้

จำนวนผู้เข้าใช้ทั้งหมด