การอบรมระบบบริหารจัดการเรียนการสอนให้กับผู้ดูแลระบบและการอบรมการเรียนการสอนให้กับผู้ใช้ระบบ TCCT e-learning

แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด  3  ตอน  ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง  3  ตอน  เพื่อให้การดำเนินโครงการ   เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป

1) ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป

2) ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนำไปใช้ต่อการเข้าร่วมโครงการ
ด้านเนื้อหา

รายการ ระดับความพึงพอใจ
น้อยที่สุดน้อยปานกลางมากมากที่สุด
เนื้อหามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เนื้อหาวิชาเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
เอกสารประกอบการบรรยายครอบคลุมเนื้อหาวิชา
ความเหมาะสมของระยะเวลากับเนื้อหาวิชา

3) ด้านวิทยากร

รายการ ระดับความพึงพอใจ
น้อยที่สุดน้อยปานกลางมากมากที่สุด
การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน
การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม
มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม
การใช้เวลาตามที่กำหนดไว้
การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม

4) ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร

รายการ ระดับความพึงพอใจ
น้อยที่สุดน้อยปานกลางมากมากที่สุด
สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม
ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม
อาหารมีความเหมาะสม

5) ด้านความรู้ความเข้าใจ

รายการ ระดับความพึงพอใจ
น้อยที่สุดน้อยปานกลางมากมากที่สุด
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม

6) ด้านการนำความรู้ไปใช้

รายการ ระดับความพึงพอใจ
น้อยที่สุดน้อยปานกลางมากมากที่สุด
สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
มีความมั่นใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้
คาดว่าสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ / ถ่ายทอดได้

7) ข้อเสนอแนะอื่น ๆ