แบบประเมินความพึงพอใจหลังการเรียน

แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด  3  ตอน  ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง  3  ตอน  เพื่อให้การดำเนินโครงการ   เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป