เงื่อนไขการใช้บริการระบบ TCCT e-learning ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

 • ผู้ขอสมัครสมาชิกซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้สมัคร” และสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สำนักงาน กขค.” กรุณาอ่านข้อความตกลงด้านล่างนี้โดยละเอียดเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกของท่าน ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • 1. การสมัครสมาชิก ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
 • 2. ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ตามจริงให้ครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่ตัวผู้สมัคร หากตรวจพบว่าข้อมูลของผู้สมัครไม่เป็นความจริง สำนักงาน กขค. จะระงับการใช้งานของผู้สมัครโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • 3. ผู้ใดแอบอ้าง หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างสมัครสมาชิก เพื่อให้ได้สิทธิมาซึ่งการเป็นสมาชิก ถือเป็นความผิดต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้
 • 4. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครที่ได้ลงทะเบียน หรือผ่านการใช้งานของเว็บไซต์ของสำนักงาน กขค. ตลอดจนในระบบ TCCT e-learning ทั้งหมดนั้น ผู้สมัครยินยอมให้สำนักงาน กขค. เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (ประมวลผล) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ในการบริหารงานภายในสำนักงาน กขค. เพื่อนำมาใช้ประมวลผลและจัดทำรายงานวิเคราะห์สถิติผู้เข้าอบรมจากช่องทางการเรียนรู้ในระบบ TCCT e-learning เพื่อการใช้งานระบบ ติดต่อประสานงานและแจ้งข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ตลอดจนวัตถุประสงค์อื่นที่ได้กำหนดไว้ คำประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ฝึกอบรมและเรียนรู้ด้านการแข่งขันทางการค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-Learning TCCT
 • 5. สำนักงาน กขค. ขอรับรองว่าจะเก็บข้อมูลของผู้สมัครไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด โดยจะมินำไปเปิดเผยที่ใด และ/หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือประโยชน์ทางด้านอื่น ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอม นอกจากจะได้รับหมายศาลหรือหนังสือทางราชการ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสำนักงาน กขค.
 • 6. ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าโดยเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกโจรกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากสาเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น สำนักงาน กขค. ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดจาก เหตุดังกล่าวทั้งหมด
 • 7. ผู้สมัครจะต้องรักษารหัสผ่าน หรือชื่อเข้าใช้งานในระบบสมาชิกเป็นความลับ และหากมีผู้อื่นสามารถเข้าใช้จากทางชื่อของผู้สมัครได้ ทางสำนักงาน กขค. จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ข้าพเจ้าผู้สมัครได้อ่านเงื่อนไขการสมัครแล้วและยินยอมให้สำนักงาน กขค. ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว และ/หรือข้อมูลอื่นใดที่ผู้สมัครระบุในการสมัครสมาชิก และตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงดังกล่าว รวมทั้งข้อตกลงและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ทางสำนักงาน กขค. เห็นสมควร
 • Disclaimer
  สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าจัดทำโครงการพัฒนาระบบฝึกอบรมและเรียนรู้ด้านการแข่งขันทางการค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (TCCT e-Learning) เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจ ประชาชนทั่วไป และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ คำอธิบายและความเห็นของผู้สอนเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อการศึกษาเท่านั้นซึ่งคำวินิจฉัยหรือความเห็นของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าอาจแตกต่างไปโดยขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงที่ปรากฏในแต่ละกรณี