หลักสูตร พนักงานใหม่

 • รหัสหลักสูตร:
  TCCT028
 • เวลาเรียนหลักสูตร วัน/ชั่วโมง
  60 วัน 120 ชั่วโมง
 • ความยาวเนื้อหา:
  12:23:23
 • ค่าลงทะเบียน:
  ไม่มีค่าลงทะเบียน
 • ภาษา:
  ไทย

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตร "สำหรับพนักงานใหม่" เป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นสำหรับพนักงานสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ที่เข้างานใหม่กับองค์กร โดยมีวััตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานรู้จักองค์กรมากขึ้น สามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น พร้อมที่จะทำงานให้องค์ได้อย่างเต็มความสามารถ

ประกอบด้วยรายวิชา ดังนี้

(1) วิชา TCCT Basic Knowledge

 
(2) วิชา สวัสดิการและสิทธิประโยชน์สำหรับพนักงาน

 
(3) วิชา วินัยและจริยธรรมของพนักงาน

(4) วิชา การทำงานเป็นทีม

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1.  เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการทำหน้าที่ด้านการกำกับดูแลการใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า
2.  เพื่อลงทุนพัฒนาบุคลากรและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจในโลกปัจจุบันที่หันไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital Technology)  ทั้งในการผลิตและการบริโภคมากขึ้น
3.  เพื่อทราบระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับ ระเบียบคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ว่าด้วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า  พ.ศ. 2561
4.  เพื่อทราบระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับ ระเบียบคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ว่าด้วยสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของพนักงานที่เป็นผู้มีสิทธิ  พ.ศ. 2561
5.  เพื่อทราบประมวลจริยธรรมวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ  ประมวลจริยธรรม  ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
6.  เพื่อทราบระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ  ระเบียบคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า  ว่าด้วยการบริหารงานทรัพยากรบุคคล  พ.ศ. 2562
7.  เพื่อทราบข้อบังคับวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ  ข้อบังคับคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า  ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย  พ.ศ. 2562
8.  เพื่อทราบข้อบังคับวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ  ข้อบังคับคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า  ว่าด้วยการร้องทุกข์  พ.ศ. 2562
9.  เพื่อทราบข้อบังคับวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ  ข้อบังคับคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า  ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์  พ.ศ. 2562
10. เพื่อให้ทราบถึงแนวคิดและหลักการเหตุผลสำคัญของการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ  การบริหารทีมงาน  จิตวิทยาของการทำงานเป็นทีม

ผลลัพธ์จากการเรียนรู้

-

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

บุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

การประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

รายชื่อวิชา


อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์สาโรจน์ พึ่งไทย
วิชาการทำงานเป็นทีม

คณะผู้จัดทำ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและองค์กร
วิชาวินัยและจริยธรรมของพนักงาน