หลักสูตร เพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะในการทำงานขั้นพื้นฐาน

 • รหัสหลักสูตร:
  TCCT029
 • เวลาเรียนหลักสูตร วัน/ชั่วโมง
  60 วัน 120 ชั่วโมง
 • ความยาวเนื้อหา:
  14:00:29
 • ค่าลงทะเบียน:
  ไม่มีค่าลงทะเบียน
 • ภาษา:
  ไทย

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตร "สำหรับเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะในการทำงานขั้นพื้นฐาน"  หลักสูตรนี้ได้จัดทำขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคในการพัฒนาทักษะในการทำงานในด้านต่าง ๆ ในการทำงานขั้นพีื้นฐานต่างๆ รวมทั้ง การระดมทำกิจกรรมด้านการพัฒนาทักษะการทำงาน เมื่อจบหลักสูตรผู้เรียนก็จะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่องนี้ได้ด้วยตนเอง

ประกอบด้วยรายวิชา ดังนี้

(1) วิชา ศิลปะในการเขียนและการแก้ร่างหนังสือติดต่อราชการ

(2) วิชา การจัดเตรียมวาระการประชุม การทำบันทึกเสนอที่ประชุม และการทำรายงานการประชุม

(3) วิชา การเขียนหนังสือโต้ตอบทางราชการเป็นภาษาอังกฤษ

(4) วิชา การพูดในที่สาธารณะและการนำเสนองานต่อที่ประชุมอย่างมืออาชีพ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1.  ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักทั่วไปในการเขียนหนังสือและโครงสร้างของหนังสือราชการ
2.  ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการเขียนหนังสือราชการที่ดี
3.  ผู้เรียนสามารถอธิบายการแก้ไขร่างหนังสือราชการได้ถูกต้อง
4.  ผู้เรียนสามารถอธิบายการจัดเตรียมวาระการประชุมและบันทึกเสนอที่ประชุมได้
5.  ผู้เรียนสามารถอธิบายการทำรายงานการประชุมได้
6  เพื่อปูพื้นความรู้เกี่ยวกับหนังสือราชการภาษาอังกฤษ
7. เพื่อสร้างความตระหนักและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนและการใช้ภาษาในการเขียนหนังสือราชการ
8. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางทั่วไปในการเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษ

ผลลัพธ์จากการเรียนรู้

-

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

บุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

การประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

รายชื่อวิชา


อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์กฤตยา จันทรเกษ
วิชาการจัดเตรียมวาระการประชุม การทำบันทึกเสนอที่ประชุม และการทำรายงานการประชุม
นิติกรชำนาญการพิเศษ

รศ.ดร. จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์
วิชาการเขียนหนังสือโต้ตอบทางราชการเป็นภาษาอังกฤษ
ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผศ.ดร. ปภัสสรา ชัยวงศ์
วิชาการพูดในที่สาธารณะและการนำเสนองานต่อที่ประชุมอย่างมืออาชีพ