หลักสูตร เพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะในการทำงานขั้นกลาง

 • รหัสหลักสูตร:
  TCCT030
 • เวลาเรียนหลักสูตร วัน/ชั่วโมง
  30 วัน
 • ความยาวเนื้อหา:
  10:03:44
 • ค่าลงทะเบียน:
  ไม่มีค่าลงทะเบียน
 • ภาษา:
  ไทย

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตร "สำหรับเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะในการทำงานขั้นกลาง"  หลักสูตรนี้ได้จัดทำขึ้น เพื่อถ่ายทอดทักษะที่สำคัญช่วยเพิ่มพูนความรู้อย่างถูกต้อง และสามารถช่วยพัฒนาช่วยเสริมสร้างทักษะความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้า การจัดทำบันทึกข้อตกลงหรือสัญญา การบริหารสัญญา การตรวจรับ และการควบคุมงาน รวมถึงการการจัดทำร่างขอบเขตงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และการกำหนดราคากลาง เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เมื่อจบหลักสูตรผู้เรียนก็จะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่องนี้ได้ด้วยตนเอง

ประกอบด้วยรายวิชา ดังนี้

(1) วิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้า

(2) วิชา การจัดทำบันทึกข้อตกลงหรือสัญญา การบริหารสัญญา การตรวจรับ และการควบคุมงาน

(3) วิชา การจัดทำร่างขอบเขตงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และการกำหนดราคากลาง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทราบถึงวัตถุประสงค์ของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า  ประวัติความเป็นมาของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า  ความเชื่อมโยงกับกฎหมายอื่น  แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้า
2. เพื่อให้ผู้เรียนทราบสาระสำคัญของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า  ข้อยกเว้นการบังคับใช้กฎหมาย  องค์กรกำกับดูแลกฎหมายการแข่งขันทางการค้า  และการบังคับใช้กฎหมาย  ทั้งนี้ในรายวิชานี้จะทำให้ทุกท่านเข้าใจ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้า  และสามารถนำไปปรับใช้ในองค์กรของท่านได้
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำบันทึกข้อตกลงหรือสัญญา  การบริหารสัญญา การตรวจรับ  และการควบคุมงาน
4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำบันทึกข้อตกลงหรือสัญญา  การบริหารสัญญา การตรวจรับ  และการควบคุมงานเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้
5. เพื่อให้ผู้เรียนสามาถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนผ่านระบบ  e-learning  ไปถ่ายทอดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบันทึกข้อตกลงหรือสัญญา  การบริหารสัญญา  การตรวจรับ  และการควบคุมงาน  ได้อย่างถูกต้อง
6. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขตของงาน  และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
7. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขตของงาน  และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง  เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้
8. เพื่อให้ผู้เรียนสามาถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนผ่านระบบ  e-learning  ไปถ่ายทอดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำร่างขอบเขตของงาน  และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง  ได้อย่างถูกต้อง

ผลลัพธ์จากการเรียนรู้

-

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

บุคลากรสำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า

การประเมินผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน ศึกษาความรู้ในบทเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 60% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

รายชื่อวิชา


อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์กฤตยา จันทรเกษ
วิชาการจัดทำบันทึกข้อตกลงหรือสัญญา การบริหารสัญญา การตรวจรับ และการควบคุมงาน
นิติกรชำนาญการพิเศษ

ผศ.ดร. วิโรจน์ วาทินพงศ์พันธ์
วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้า

ผู้อำนวยการอธิวัฒน์ โยอาศรี
วิชาการจัดทำร่างขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และการกำหนดราคากลาง