หลักสูตร เพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะในการทำงานขั้นสูง

 • รหัสหลักสูตร:
  TCCT031
 • เวลาเรียนหลักสูตร วัน/ชั่วโมง
  30 วัน
 • ความยาวเนื้อหา:
  10:52:31
 • ค่าลงทะเบียน:
  ไม่มีค่าลงทะเบียน
 • ภาษา:
  ไทย

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตร "สำหรับเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะในการทำงานขั้นสูง"  หลักสูตรนี้ได้จัดทำขึ้น เพื่อให้ผู้อบรมได้มีองค์ความรู้ และทักษะที่สามารถเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยสามารถที่จะเพิ่มพูนความรู้และทักษะในเรื่องเศรษฐศาสตร์พื้นฐานการแข่งขันทางการค้าอย่างเข้าใจและสามารถนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประกอบด้วยรายวิชา ดังนี้

(1) วิชา กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง


(2) วิชา คำศัพท์เศรษฐศาสตร์องค์การอุตสาหกรรมและกฎหมายการแข่งขันทางการค้า


(3) วิชา หลักเศรษฐศาสตร์พื้นฐานของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้ทราบถึงกฎหมายที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน  โดยเฉพาะในภาวะที่ประเทศไทยอยู่ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมือง  ประกอบกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  และส่งผลต่อการดำรงชีวิตของคนไทยยุคปัจจุบันอย่างสำคัญในหลายด้าน
2. เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการแข่งขัน  โครงสร้างตลาดประเภทต่าง ๆ  อำนาจเหนือตลาดและที่มาของอำนาจเหนือตลาด  การวัดการกระจุกตัวในตลาด  พฤติกรรมการแข่งขัน  และผลการดำเนินงานของตลาด
3. เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการแข่งขัน  ทั้งทางด้านราคาและมิใช่ราคาที่สามารถนำไปสู่พฤติกรรมต่อต้านการแข่งขันที่จำเป็นต้องได้รับการกำกับดูแลการแข่งขัน
4. เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์ที่สำคัญในกฎหมายแข่งขันทางการค้า
5. เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีที่สำคัญในการศึกษาเศรษฐศาสตร์จุลภาค  เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับนโยบายการแข่งขันทางการค้า
6  เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างตลาดประเภทต่าง ๆ  พฤติกรรมการแข่งขันทั้งทางด้านราคา  และมิใช่ราคาที่สามารถนำไปสู่พฤติกรรมต่อต้านการแข่งขันที่จำเป็น  ต้องได้รับการกำกับดูแลการแข่งขัน
7. เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจในกระบวนการรวบรวมหลักฐานจากข้อมูลเศรษฐกิจสำหรับการกำกับการแข่งขัน

ผลลัพธ์จากการเรียนรู้

-

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

บุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

การประเมินผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน ศึกษาความรู้ในบทเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 60% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

รายชื่อวิชา


อาจารย์ผู้สอน

ผศ.ดร. ภูรี สิรสุนทร
วิชาหลักเศรษฐศาสตร์พื้นฐานของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า

รองศาสตราจารย์ วนิดา แสงสารพันธ์
วิชากฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง