หลักสูตร กฎหมายการแข่งขันทางการค้าพื้นฐาน

 • รหัสหลักสูตร:
  TCCT032
 • เวลาเรียนหลักสูตร วัน/ชั่วโมง
  30 วัน
 • ความยาวเนื้อหา:
  10:33:06
 • ค่าลงทะเบียน:
  ไม่มีค่าลงทะเบียน
 • ภาษา:
  ไทย

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตร “กฎหมายการแข่งขันทางการค้าพื้นฐาน” ประกอบด้วย 3 รายวิชา ดังนี้ (1) วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้า จะมีเนื้อหาครอบคลุมแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้า ประวัติความเป็นมา วัตถุประสงค์ สาระสำคัญของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า การบังคับใช้กฎหมายและข้อยกเว้นการบังคับใช้กฎหมาย และองค์กรกำกับดูแลกฎหมายการแข่งขันทางการค้า  (2) วิชาหลักเศรษฐศาสตร์พื้นฐานของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า จะมีเนื้อหาครอบคลุมทฤษฎีที่สำคัญในการศึกษาเศรษฐศาสตร์จุลภาค เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับนโยบายการแข่งขันทางการค้า โครงสร้างตลาดประเภทต่าง ๆ พฤติกรรมการแข่งขันทั้งทางด้านราคาและมิใช่ราคาที่สามารถนำไปสู่พฤติกรรมต่อต้านการแข่งขันที่จำเป็นต้องได้รับการกำกับดูแลการแข่งขัน และ (3) วิชาคำศัพท์เศรษฐศาสตร์องค์กรอุตสาหกรรมและกฎหมายการแข่งขันทางการค้า จะมีเนื้อหาครอบคลุมคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้ในวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและคำศัพท์เศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้า

 

(1) วิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้า

(2) วิชา หลักเศรษฐศาสตร์พื้นฐานของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า

(3) วิชา คำศัพท์เศรษฐศาสตร์องค์กรอุตสาหกรรมและกฎหมายการแข่งขันทางการค้า

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้า ประวัติความเป็นมาของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า วัตถุประสงค์และสาระสำคัญต่าง ๆ ของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า รวมถึงความเชื่อมโยงกับกฎหมายอื่น 
2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีที่สำคัญในการศึกษาเศรษฐศาสตร์จุลภาค เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับนโยบายการแข่งขันทางการค้า โครงสร้างตลาดประเภทต่าง ๆ พฤติกรรมการแข่งขันทั้งทางด้านราคาและมิใช่ราคา และกระบวนการรวบรวมหลักฐานจากข้อมูลเศรษฐกิจสำหรับการกำกับการแข่งขัน รวมถึงคำศัพท์เศรษฐศาสตร์องค์กรอุตสาหกรรมและกฎหมายการแข่งขันทางการค้า
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาตนเอง เข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าได้อย่างถูกต้อง รวมถึงสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในองค์กร หรือในชีวิตประจำวันได้
 
 

ผลลัพธ์จากการเรียนรู้

-

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

บุคคลภายนอก ได้แก่
1.กลุ่มภาคเอกชน (Private Sector) ได้แก่ (1)ผู้ประกอบธุรกิจ/สถาบันหรือสมาคมทางการค้า (2)นักกฎหมาย/บริษัทกฎหมาย
2.กลุ่มภาครัฐ (Government Sector) ได้แก่ (1)ส่วนราชการ (2)รัฐวิสาหกิจ (3)หน่วยงานกำกับธุรกิจเฉพาะรายสาขา (4)องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ (5)องค์กรฝ่ายตุลาการ
3.กลุ่มภาคประชาสังคม (Civil Society) ได้แก่ (1)ผู้บริโภค/บุคคลทั่วไป (2)สถาบันการศึกษา (3)สื่อมวลชน

การประเมินผล

ผู้เข้าอบรมทำแบบทดสอบก่อนเรียน ศึกษาความรู้ในบทเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน โดยมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ถือว่า ผ่านเกณฑ์การอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
 

รายชื่อวิชา


อาจารย์ผู้สอน

ผศ.ดร. ภูรี สิรสุนทร
วิชาหลักเศรษฐศาสตร์พื้นฐานของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า

ผศ.ดร. วิโรจน์ วาทินพงศ์พันธ์
วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้า