หลักสูตร เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นสำหรับการแข่งขันทางการค้า

 • รหัสหลักสูตร:
  TCCT028
 • เวลาเรียนหลักสูตร วัน/ชั่วโมง
  30 วัน
 • ความยาวเนื้อหา:
  10:29:58
 • ค่าลงทะเบียน:
  ไม่มีค่าลงทะเบียน
 • ภาษา:
  ไทย

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตร "เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นสำหรับการแข่งขันทางการค้า"  จะมีเนื้อหาให้ความรู้เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า  ประวัติความเป็นมาของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า  ความเชื่อมโยงกับกฎหมายอื่น  แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้า  รวมถึงสาระสำคัญต่างๆ ของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า  รวมทั้งความรู้ทางหลักเศรษฐศาสตร์พื้นฐานของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า ที่ผู้อบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีที่สำคัญในการศึกษาเศรษฐศาสตร์จุลภาค  เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับนโยบายการแข่งขันทางการค้า โครงสร้างตลาดประเภทต่าง ๆ  พฤติกรรมการแข่งขันทั้งทางด้านราคา  ซึ่งหลังจากที่ผู้ที่ศึกษาได้เรียนจบแล้ว ก็จะสามารถเข้าใจถึงทฤษฎีที่สำคัญต่างๆ ในการศึกษาเศรษฐศาสตร์จุลภาค เพื่อนำไปปรับใช้ในองค์กรของท่านได้ 

ประกอบด้วยรายวิชา ดังนี้

(1) วิชา คำศัพท์เศรษฐศาสตร์องค์การอุตสาหกรรมและกฎหมายการแข่งขันทางการค้า

(2) วิชา หลักเศรษฐศาสตร์พื้นฐานการแข่งขันทางการค้า

(3) วิชา หลักการกำหนดขอบเขตตลาดและส่วนแบ่งตลาด

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการแข่งขัน  โครงสร้างตลาดประเภทต่าง ๆ  อำนาจเหนือตลาดและที่มาของอำนาจเหนือตลาด  การวัดการกระจุกตัวในตลาด  พฤติกรรมการแข่งขัน  และผลการดำเนินงานของตลาด
2. เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการแข่งขัน  ทั้งทางด้านราคาและมิใช่ราคาที่สามารถนำไปสู่พฤติกรรมต่อต้านการแข่งขันที่จำเป็นต้องได้รับการกำกับดูแลการแข่งขัน
3. เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์ที่สำคัญในกฎหมายแข่งขันทางการค้า
​4. เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีที่สำคัญในการศึกษาเศรษฐศาสตร์จุลภาค  เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับนโยบายการแข่งขันทางการค้า
5.  เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างตลาดประเภทต่าง ๆ  พฤติกรรมการแข่งขันทั้งทางด้านราคา  และมิใช่ราคาที่สามารถนำไปสู่พฤติกรรมต่อต้านการแข่งขันที่จำเป็น  ต้องได้รับการกำกับดูแลการแข่งขัน
6. เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจในกระบวนการรวบรวมหลักฐานจากข้อมูลเศรษฐกิจสำหรับการกำกับการแข่งขัน
7. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำการวางและกำหนดเป้าหมายตามความต้องการ  ความสนใจ  และความชอบ  โดยเฉพาะของลูกค้าหรือผู้ที่มาใช้บริการได้  และอำนาจของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าในพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า  พ.ศ.  2560  ที่ต้องดูแลและกำกับการใช้อำนาจเหนือตลาดอย่างไม่เป็นธรรม  การรวมธุรกิจของผู้ประกอบการ  นักลงทุน  รวมถึงป้องกันการผูกขาดและจำกัดการแข่งขันทางการค้าและการปฏิบัติทางการค้าอย่างไม่เป็นธรรม  ทั้งนี้ในรายวิชานี้จะทำให้ทุกท่านเข้าใจขอบเขต  และหลักการตลาดมากขึ้น  และสามารถนำไปปรับใช้ในองค์กรของท่านได้

ผลลัพธ์จากการเรียนรู้

-

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

บุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

การประเมินผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน ศึกษาความรู้ในบทเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 60% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

รายชื่อวิชา


อาจารย์ผู้สอน

ผศ.ดร. ภูรี สิรสุนทร
วิชาหลักเศรษฐศาสตร์พื้นฐานของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า

ผศ.ดร. วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์
วิชาหลักการกำหนดขอบเขตตลาดและส่วนแบ่งตลาด