หลักสูตร กฎหมายเบื้องต้น

 • รหัสหลักสูตร:
  TCCT029
 • เวลาเรียนหลักสูตร วัน/ชั่วโมง
  60 วัน 60 ชั่วโมง
 • ความยาวเนื้อหา:
  06:29:24
 • ค่าลงทะเบียน:
  ไม่มีค่าลงทะเบียน
 • ภาษา:
  ไทย

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตร "กฎหมายเบื้องต้น" ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้น จะมีเนื้อหาให้ความรู้เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า  ประวัติความเป็นมาของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า  ความเชื่อมโยงกับกฎหมายอื่น  แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้า  รวมถึงสาระสำคัญต่างๆ ของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า  อีกทั้งได้ทราบถึงกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เป็นกฎหมายที่กำหนดกฎเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการปฎิบัติหน้าที่ขององค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ให้การบังคับใช้การปกครองเฉพาะเรื่องอย่างมีประสิทธิภาพและมีระบบระเบียบ โดยที่กฎหมายปกครองที่เป็นหนึ่งในสาขาของกฎหมายมหาชนนั้นเป็นกฎหมายที่เกิดขึ้นจากผลิตผลของบริบททางเศรษฐกิจ  สังคมและการเมืองการปกครองในแต่ละยุคแต่ละสมัยที่ถูกนำผสมผสานกับการศึกษาเพื่อแสวงหาทางเลือกใหม่ที่ดีกว่าให้แก่สังคม  จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้เรียนควรรู้ เพื่อจะได้นำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปซึ่งผู้ที่ศึกษาสามารถนำไปปรับใช้ในองค์กรของท่านได้

ประกอบด้วยรายวิชา ดังนี้

(1) วิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้า

(2) วิชา กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทราบถึงวัตถุประสงค์ของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า  ประวัติความเป็นมาของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า  ความเชื่อมโยงกับกฎหมายอื่น  แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้า  สาระสำคัญของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า  ข้อยกเว้นการบังคับใช้กฎหมาย  องค์กรกำกับดูแลกฎหมายการแข่งขันทางการค้า  และการบังคับใช้กฎหมาย  ทั้งนี้ในรายวิชานี้จะทำให้ทุกท่านเข้าใจ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้า  และสามารถนำไปปรับใช้ในองค์กรของท่านได้
2. เพื่อให้ทราบถึงกฎหมายที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน  โดยเฉพาะในภาวะที่ประเทศไทยอยู่ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมือง  ประกอบกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  และส่งผลต่อการดำรงชีวิตของคนไทยยุคปัจจุบันอย่างสำคัญในหลายด้าน  และโดยที่กฎหมายปกครองที่เป็นหนึ่งในสาขาของกฎหมายมหาชนนั้นเป็นกฎหมายที่เกิดขึ้นจากผลิตผลของบริบททางเศรษฐกิจ  สังคมและการเมืองการปกครองในแต่ละยุคแต่ละสมัยที่ถูกนำผสมผสานกับการศึกษาเพื่อแสวงหาทางเลือกใหม่ที่ดีกว่าให้แก่สังคม

ผลลัพธ์จากการเรียนรู้

-

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

บุคลากรสำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า

การประเมินผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน ศึกษาความรู้ในบทเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 60% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

รายชื่อวิชา


อาจารย์ผู้สอน

ผศ.ดร. วิโรจน์ วาทินพงศ์พันธ์
วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้า

รองศาสตราจารย์ วนิดา แสงสารพันธ์
วิชากฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง