หลักสูตร เจาะลึกกฎหมายการแข่งขันทางการค้า

 • รหัสหลักสูตร:
  TCCT030
 • เวลาเรียนหลักสูตร วัน/ชั่วโมง
  60 วัน 60 ชั่วโมง
 • ความยาวเนื้อหา:
  13:05:03
 • ค่าลงทะเบียน:
  ไม่มีค่าลงทะเบียน
 • ภาษา:
  ไทย

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้เจาะลึกทุกประเด็นปัญหาของกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับความรู้และสามารถนำไปปรับใช้ในองค์กรได้

ประกอบด้วยรายวิชา ดังนี้

(1) วิชา กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า การใช้อำนาจเหนือตลาดอย่างไม่เป็นธรรม

(2) วิชา กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า การตกลงร่วมกันผูกขาด ลดและการจำกัดการแข่งขัน

(3) วิชา กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า การปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม

(4) วิชา กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า การรวมธุรกิจ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทราบถึงพฤติกรรมต้องห้ามประเภทหนึ่งที่พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้ากำหนดใน  มาตรา 50  การพิจารณาการเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอำนาจเหนือตลาด  การพิจารณาการกระทำต้องห้าม  การกระทำที่มิชอบ  และหากฝ่าฝืนจะมีความผิดอะไร 
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทราบถึงการกระทำร่วมกันระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ  เกณฑ์การพิจารณาการกระทำร่วมกันระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ  ลักษณะของการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการกระทำร่วมกันตามมาตรา  54  และมาตรา  55  การกระทำร่วมกันที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการแข่งขันอย่างร้ายแรง  (Hardcore cartel)  การกระทำร่วมกันที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการแข่งขัน  ข้อยกเว้นการกระทำความผิดตามมาตรา  56  และหากฝ่าฝืนจะมีความผิดอะไรบ้าง
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทราบถึงพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา  57  การพิจารณาความไม่เป็นธรรมหรือไม่มีเหตุผลอันสมควรของการกระทำ  การกีดกันการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นอย่างไม่เป็นธรรม  การใช้อำนาจตลาดหรืออำนาจต่อรองที่เหนือกว่าอย่างไม่เป็นธรรม  การกำหนดเงื่อนไขทางการค้าอันเป็นการจำกัดหรือขัดขวางการประกอบธุรกิจของผู้อื่นอย่างไม่เป็นธรรม  การพิจารณาความเสียหาย  และบทกำหนดโทษ
4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทราบถึงหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งผลและการขออนุญาตรวมธุรกิจ และประเภทหรือลักษณะของการรวมธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้น  เข้าใจประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต  เช่น  การวิเคราะห์ขอบเขตตลาด  วิธีการวิเคราะห์และจำแนกผลกระทบของการรวมธุรกิจต่อระดับการแข่งขันที่เป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ หลักการพิจารณากำหนดมาตรการเยียวยาที่เหมาะสมเพื่อรักษาสภาพการแข่งขันหลังการรวมธุรกิจ  เพื่อนำไปปรับใช้ในองค์กรของท่านได้  

ผลลัพธ์จากการเรียนรู้

-

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

บุคลากรสำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า

การประเมินผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน ศึกษาความรู้ในบทเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 60% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

รายชื่อวิชา


อาจารย์ผู้สอน

ผศ.ดร. วิโรจน์ วาทินพงศ์พันธ์
วิชากฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า : การปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม

ผศ.ดร. พรเทพ เบญญาอภิกุล
วิชากฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า : การรวมธุรกิจ