หลักสูตร การรวบรวมพยานหลักฐาน

 • รหัสหลักสูตร:
  TCCT031
 • เวลาเรียนหลักสูตร วัน/ชั่วโมง
  60 วัน 30 ชั่วโมง
 • ความยาวเนื้อหา:
  03:13:39
 • ค่าลงทะเบียน:
  ไม่มีค่าลงทะเบียน
 • ภาษา:
  ไทย

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตร การรวบรวมพยานหลักฐาน มีเนื้อหาให้ความรู้ในเรื่องหลักกฏหมายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและสำนวนคดี ตาม  พ.ร.บ. การแข่งขันการค้า  พ.ศ. 2560  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ประกอบด้วยรายวิชา ดังนี้

(1) วิชา การเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและการจัดทำสำนวนคดี

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงหลักกฎหมายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและสำนวนคดี  ตาม  พ.ร.บ. การแข่งขันการค้า  พ.ศ. 2560 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นหลักกฎหมายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและสำนวนคดีมีความสำคัญและเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้ศึกษาควรรู้ เพื่อจะได้นำไปใช้ในการประกอบอาชีพ และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

ผลลัพธ์จากการเรียนรู้

-

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

บุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

การประเมินผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน ศึกษาความรู้ในบทเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 60% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตร

รายชื่อวิชา


อาจารย์ผู้สอน

อัยการ รวินท์ ชัยภิวัตรภักดี
วิชาการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและการจัดทำสำนวนคดี