(สำนักงาน กขค.) จัดสัมมนา “สร้างการรับรู้แนวทางการพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่เป็นธรรมเกี่ยวกับการให้สินเชื่อการค้า (Credit Term) ในพื้นที่ภาคใต้”

วันที่ 27 กันยายน 2565 นายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์ กรรมการการแข่งขันทางการค้า นำทีมสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สำนักงาน กขค.) จัดสัมมนา “สร้างการรับรู้แนวทางการพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่เป็นธรรมเกี่ยวกับการให้สินเชื่อการค้า (Credit Term) ในพื้นที่ภาคใต้” ซึ่งเป็นการเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้าให้กับทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง และรับฟังปัญหาการดำเนินธุรกิจที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 6 จังหวัดในภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง จังหวัดสตูล จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส โดยภายในงาน นายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์ กรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้อภิปรายเรื่อง “การแข่งขันทางการค้ากับปัญหาการดำเนินธุรกิจในภาคใต้” ร่วมกับนางสาวฉัตร์สุดา ชุมแสง พาณิชย์จังหวัดสงขลา และผศ.สุรินรัตน์ แก้วทอง หัวหน้าสาขานิติศาสตร์ และประธานหลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และเรื่อง “ลดระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้า (Credit Term) สำหรับ SMEs เป็นธรรมจริงหรือ?” ร่วมกับนายวิโรจน์ จงวัฒนาเกษม รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา นางสาวจตุพร แซ่ลิ่ม กรรมการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดสงขลา โดยมีว่าที่ร้อยเอกณัฐพล พัวประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วม เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

   

   

625 เปิดดู   0 ถูกใจ   0 ความคิดเห็น

ข่าว/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง