ฝ่ายพัฒนาและประเมินงานสืบสวนสอบสวนร่วมกับฝ่ายกิจการต่างประเทศ สำนักงาน กขค. จัดโครงการ

วันที่ 2 และ 8 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ฝ่ายพัฒนาและประเมินงานสืบสวนสอบสวนร่วมกับฝ่ายกิจการต่างประเทศ สำนักงาน กขค. จัดโครงการ "ฝึกอบรมหลักสูตรนักสืบสวนสอบสวน" โดยวันที่ 2 สิงหาคม 2565 จัดฝึกอบรมในหัวข้อ "Methods and Techniques of Case Investigation and Evidence Collecting (with Case Studies)" และวันที่ 8 สิงหาคม 2565 จัดฝึกอบรมในหัวข้อ "Digital Forensics : Methodology for Collection and Use of Electronic Evidence" ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ กิจกรรมนี้จัดขึ้นให้แก่พนักงานของสำนักงาน กขค.

การจัดโครงการฝึกอบรมใน 2 หัวข้อดังกล่าว เป็นกิจกรรมภายใต้ผลผลิตของโครงการ Capacity Development for Competition Law Enforcement ที่ทางสำนักงาน กขค. ได้รับการสนับสนุนทางวิชาการจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) และองค์กรกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Fair Trade Commission: JFTC)

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าและเพื่อเพิ่มพูนทักษะการสืบสวนสอบสวนให้แก่พนักงานของสำนักงานเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพต่อไป

99 เปิดดู   0 ถูกใจ   0 ความคิดเห็น

ข่าว/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง